Qué Fem

Solucions amb la màxima rapidesa i eficiència

Àrea Econòmica-Comptable i Assessoria

 • Constitució de la Comunitat de Propietaris.
 • Redacció d’estatuts de la Comunitat i Reglament i Normes de règim  intern.
 • Facturació i cobrament de las quotes ordinàries i extraordinàries que fixi la Comunitat.
 • Custòdia dels fons que es trobin en el seu poder, a disposició de la Comunitat de Propietaris.
 • Control, reclamació i gestió amistosa del cobrament dels rebuts pendents de pagament.
 • Portar al dia la comptabilitat de la Comunitat mitjançant l’obertura de la mateixa conforme a les normes habituals al respecte.
 • Control de despeses i elaboració del pressupost anual.
 • Execució  dels acords adoptats per la Junta.
 • Assessorament a la Comunitat en matèria de propietat horitzontal quantes vegades sigui  requerit.
Área económica

Àrea de Secretaria

 • La confecció i enviament de convocatòries a juntes, tant ordinàries com a extraordinàries.
 • Assistència a las juntes ordinàries i extraordinàries, portant i signant en qualitat de secretari l’acta de la sessió, transcrivint al llibre i posterior enviament d’un exemplar a tots els propietaris.
 • Tenir i portar al dia els fitxers de dades, tant informàtic com en suport paper dels Propietaris que composen la Comunitat registrant els canvis, tant de domicili a efectes de notificacions com de canvis de titularitat dels pisos o locals.
 • Custodiar el llibre d’actes i conservar durant cinc anys les convocatòries, comunicacions, apoderaments i demés documents rellevants de les reunions.
 • Expedició de certificats per interès particular.
Área de Secretaría

Àrea de Gestió y Conservació

 • Contractació de nous serveis i subministraments, o substitució dels mateixos, segons els acords al respecte de la Comunitat y prèviament facultats per aquesta.
 • Atenció de trucades d’avís d’averies fent el necessari per solucionar la situació.
 • Seguiment de sinistres amb la companyia asseguradora.
 • Control administratiu d’obres i feines de conservació i manteniment ordinari gestionant pressupostos amb els diferents proveïdors o tècnics.
 • Gestió i seguiment d’obres extraordinàries.
Área de Gestión y Conservación